HomePřednášející

Přednášející v roce 2019

gsm_facepor

doc. PhDr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D. VŠ pedagog – odborný asistent – FHS UK v Praze a vědecký pracovník – PedF UK v Praze. Zabývá se výzkumem pre-gramotnostních dovedností a počáteční gramotnosti předškolních a školních dětí a jazykových schopností dětí předškolního věku. Má rozsáhlé výzkumné i odborné zkušenosti v oblasti pedagogické psychologie, zejména v problematice diagnostiky jazykových a gramotnostních dovedností, intervencí v oblasti počáteční gramotnosti a předpokladů pro rozvoj počáteční gramotnosti a metod výuky kognitivních schopností. Ve výzkumu se věnuje také otázkám kulturní a sociální podmíněnosti vývoje kognitivních funkcí, zejména pak fenoménu tzv. zprostředkovaného učení, otázkám raného vývoje gramotnosti; významu fonologických dovedností pro rozvoj počátečního čtení a psaní. V posledních letech se věnuje zejména otázkám využití výsledků vlastního výzkumu v praxi pedagogicko-psychologického poradenství.

dezort Mgr. Jan Dezort je klinický logoped s více jak desetiletou praxí. V rámci své práce se specializuje především na poruchy plynulosti řeči. Úspěšně absolvoval prestižní roční program European Clinical Specialization in Fluency Disorders, díky kterému měl možnost se seznámit s nejnovějšími trendy v oblasti diagnostiky a terapie poruch plynulosti řeči. Účastnil se několika stáží v Michael Palin Centre v Londýně, které se specializuje na pomoc lidem s poruchou plynulosti řeči. Jeho cílem je zvýšit informovanost odborné i laické veřejnosti o poruchách plynulosti řeči, rozšířit nabídku diagnostických postupů a možných terapeutických postupů v ČR tak, aby bylo možné zvýšit úspěšnost naší práce a pomoci co největšímu počtu klientů. V současné době provozuje vlastní praxi v Brně a věnuje se přednáškové činnosti v ČR i v zahraničí.
reprezentativni_foto Mgr. Alžběta Větrovská Zemánková –  vystudovala speciální pedagogiku se zaměřením na logopedii a surdopedii na Karlově universitě v Praze. Tamtéž v rámci doktorského studia psychologie provádí výzkum týkající se vývojové dysfázie. Má profesní zkušenosti s dospělými klienty po poškození mozku, s dětmi s narušeným vývojem jazykových schopností a s dětmi s poruchami autistického spektra. Od roku 2016 spolupracuje s iniciativou Elkonina.cz, kde se věnuje vedení tréninků jazykových schopností dle Elkonina. Od téhož roku spolupracuje s Klubem Afasie, kde působí v rámci skupinových terapií i individuální terénní péče o osoby s afasií. Aktuálně pracuje také v ambulanci klinické logopedie.
dsc_1001

Mgr. Zuzana Bílková, Ph.D. – je absolventkou psychologie a speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě UK. Dlouhodobě se věnuje psychologickému a speciálněpedagogickému poradenství a psychoterapii. Vedle poradenské praxe vyučuje na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity na oddělení speciální pedagogiky a je lektorkou kurzů dalšího vzdělávání pedagogů. Výzkumně se zabývá zejména problematikou poruch chování a možnostmi jejich ovlivňování ve vzdělávacími procesu. 

zuzana stefankova

Mgr. Zuzana Štefánková, Ph.D. – je psycholožka a terapeutka. Dlouhodobě se věnuje psychologickému poradenství. Ve své praxi využívá mj. také programy Feuersteinova instrumentálního obohacování, Bilaterální integrace či práci s herním pískovištěm. Vyučuje na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity a je lektorkou kurzů dalšího vzdělávání pedagogů.  Výzkumně se zabývá problematikou citové vazby a emocí u dětí.

Lenka Felcmanova PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D. – místopředsedkyně České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV) působí na Katedře speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Zabývá se problematikou speciálněpedagogické diagnostiky a poradenství a inkluzivní pedagogiky. V minulosti působila na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v Sekci rovných příležitostí ve vzdělávání. Působí jako lektorka v kurzech dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, podílela se na tvorbě Katalogu podpůrných opatření v rámci projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání.
foto Mgr. Zuzana Korandová – vystudovala bakalářský a navazující magisterský studijní program Speciální pedagogika zakončený státní závěrečnou zkouškou z logopedie a surdopedie na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, kde dále pokračuje v doktorském studijním oboru Speciální pedagogika. Zároveň pracuje jako logopedka v soukromé ambulanci klinické logopedie v Českých Budějovicích a externě spolupracuje s Centrem sociálních služeb Emausy, je zařazena do specializačního vzdělávání v oboru klinická logopedie. Pravidelně se účastní odborných kurzů a konferencí z oblasti logopedie, speciální pedagogiky a příbuzných oborů.
susterova Mgr. Pavla Šusterová – vystudovala obor Čeština v komunikaci neslyšících na Filozofické fakultě UK a obor Speciální pedagogika se specializací logopedie – surdopedie na Pedagogické fakultě UK, kde pokračuje v doktorském studiu. Zároveň pracuje jako logopedka v předatestační přípravě v centru ARPIDA v Českých Budějovicích. Zde se při práci s dětmi s kombinovaným postižením zaměřuje na alternativní a augmentativní komunikaci, zejména na znakový jazyk.

 

Kontakt


SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené
Výmolova 169
Praha 5


777 070 900


logodenpraha@gmail.com