HomePřednášející

Přednášející 

Barbora Richtrova Mgr. et Mgr. Barbora Richtrová – jako klinická logopedka působila v soukromých logopedických ambulancích a na Foniatrické klinice VFN a 1. LF UK Praha. V současné době pracuje v soukromé ambulanci v Davli (www.bararichtr.cz). Je předsedkyní Asociace klinických logopedů. Absolvovala dvouletý arteterapeutický výcvik pod vedením Beate Albrich, dále certifikovaný psychoterapeutický výcvik v Gestalt modalitě IVGT Praha, certifikovaný výcvik v arteterapeutické metodě Práce v hliněném poli. Preferuje komplexní péči pro osoby s NKS a propojuje obory klinická logopedie, arteterapie, psychoterapie v Gestalt modalitě, aby terapie byla maximálně efektivní. 
Aktivně se věnuje přednáškové a osvětové činnosti, publikuje odborné texty, je hlavním pořadatelem Klinicko-logopedického sympozia Praha (www.logopedickesympozium.cz), vyrábí a prodává pomůcky pro terapii NKS (VYKUK©: www.logopedickesympozium.cz/pomucky-vykuk). Je členem České arteterapeutické asociace, členem Asociace klinických logopedů ČR, kde je předsedkyní Etické komise AKL ČR, je členem redakce odborného časopisu Listy klinické logopedie. Celoživotně se vzdělává v oblasti klinické logopedie, psychoterapie a arteterapie.  
Brozova Petra

Mgr. et Bc. Petra Brožová pracuje jako klinická psycholožka na Klinice Carpe Diem Bohemia, s.r.o. a jako poradkyně rané péče ve Středisku včasné intervence NAUTIS. Ve své praxi se věnuje převážně dětem a jejich rodinám.

Vystudovala jednooborovou psychologii na FF UPOL v Olomouci a bakalářský program speciální pedagogiky Speciálně pedagogická andragogika. V roce 2018 složila atestační zkoušku z klinické psychologie. Absolvovala psychoterapeutický výcvik v Kognitivně-behaviorální terapii (KBT), výcvik v Sandplay (Certificate in Sandplay Therapy and Symbol Work with Children, Adolescents and Adults), Systematický dvouletý kurz v artefiletice a arteterapii. A další semináře a kurzy související s psychodiagnostikou a psychoterapií dětí a dospívajících. 

vrankova

MDDr. Zuzana Marinčák Vranková  – je absolventkou Zubního lékařství na LF MUNI v Brně, se specializací v oboru ortodoncie,  kterou získala po úspěšném dokončení postgraduálního studia v roce 2022. Kromě toho se zaměřuje na spánkovou medicínu, v níž absolvovala několik kurzů a kongresů a úspěšně složila teoretické i praktické zkoušky. Během svého akademického působení absolvovala několik zahraničních stáží, mezi nimiž vyniká roční klinická Erasmus stáž na Univerzitě Tor Vergata v Římě. Strávila také měsíc na ortodontické klinice Manzo Orthodontic Clinic v Neapoli a na Dětském ORL oddělení se zaměřením na spánkovou medicínu, v Azienda Ospedaliera Sant‘ Andrea v Římě, pod vedením prof. M.P. Villa. V současnosti působí jako ortodontistka na soukromých ortodontických klinikách v Brně a Hradci Králové, a je částečně zaměstnána na ortodontickém oddělení ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně. Zároveň dokončuje své doktorské studium s tématem ‚Klinické a etiopatogenetické aspekty u dětí s ortodontickými anomáliemi a poruchami dýchání ve spánku.‘ Je také vědeckou pracovnicí na RECETOXu, Přírodovědecká fakulta MU a na Klinice ústní, čelistní a obličejové chirurgie ve Fakultní nemocnici v Brně. Její odborný zájem spočívá ve vzájemném propojení spánkových poruch a kraniofaciálních anomálií, v jejich včasné diagnostice a léčbě. Kromě toho se věnuje výzkumu genetických predispozic k ortodontickým anomáliím a změnám mikrobiomu v dutině ústní za patologických podmínek. Je aktivní jako přednášející a autorka odborných publikací.

bilkova-zuzana Mgr. Zuzana Bílková, Ph.D. – je absolventkou psychologie a speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě UK. Dlouhodobě se věnuje psychologickému a speciálněpedagogickému poradenství a psychoterapii. Vedle poradenské praxe vyučuje na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity na oddělení speciální pedagogiky a je lektorkou kurzů dalšího vzdělávání pedagogů. Výzkumně se zabývá zejména problematikou poruch chování a možnostmi jejich ovlivňování ve vzdělávacími procesu. 
Je absolventkou komplexního výcviku v systemické psychoterapii, výcviku v krizové intervenci, metodice FIE (Metoda instrumentálního obohacování), metodě HYPO a dílčích výcviků zaměřených na psychoterapii a psychologickou diagnostiku.
zuzana stefankova Mgr. Zuzana Štefánková, Ph.D. je psycholožka a terapeutka. Dlouhodobě se věnuje psychologickému poradenství. Ve své praxi využívá mj. také programy Feuersteinova instrumentálního obohacování, Bilaterální integrace či práci s herním pískovištěm. Vyučuje na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity a je lektorkou kurzů dalšího vzdělávání pedagogů.  Výzkumně se zabývá problematikou citové vazby a emocí u dětí.
jaroslava-mrkvickova Mgr. Jaroslava Mrkvičková – vedoucí úseku klinické logopedie Foniatrické kliniky VFN a 1. LF UK v Praze, zástupce Subkatedry foniatrie, pedaudiologie a klinické logopedie IPVZ s dlouholetou praxí v ambulantní i lůžkové péči o dětské i dospělé pacienty
kn-bn-07 doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph. D.  – přednosta Foniatrické kliniky 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, odborný garant AKK Logoped ve zdravotnictví na 1.LF UK a Centra pro řečové dyspraxie Foniatrické kliniky, s více než 30 letou praxí v klinické logopedii i oblasti integrativní psychoterapie a poradenství pro osoby s poruchami řečové komunikace.
vetrovska Mgr. Alžběta Zemánková –  vystudovala psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci a speciální pedagogiku se zaměřením na logopedii a surdopedii na Karlově universitě v Praze. Tamtéž v rámci Ph.D. studia psychologie provádí výzkum týkající se vývojové dysfázie. Má profesní zkušenosti s dospělými klienty po poškození mozku, s dětmi s narušeným vývojem jazykových schopností a s dětmi s poruchami autistického spektra. Od roku 2016 spolupracuje s iniciativou Elkonina.cz, kde se věnuje vedení tréninků jazykových schopností dle Elkonina. Od téhož roku spolupracuje s Klubem Afasie, kde působí v rámci skupinových terapií i individuální terénní péče o osoby s afasií. Pracuje na foniatrické klinice I. LF v Praze.
veitova
Mgr. Veronika Veitová – vystudovala jednooborovou Logopedii na Univerzitě Palackého v Olomouci, v průběhu studia pracovala v Evropském centru jazykové rehabilitace, kde se věnovala zejména dětem s vývojovou dysfázií, nyní působí jako místopředsedkyně neziskové organizace Dysprakticky – společnosti pro podporu dyspraxie, z.s.
V rámci výzkumné činnosti publikovala v knize profesorky Kateřiny Vitáskové „Vybrané determinanty a mechanismy hlasu, řeči a orofaciálních procesů v logopedickém výzkumu“, kde se ve svém článku věnuje kazuistice jedince se vzácným syndromem Joubertové. Dále se jako výzkumná asistentka podílela na sběru dat  BDTJ – Komplexní diagnostická baterie pro posuzování jazykových a fonologických schopností v předškolním a raném školním věku a BACH: Testy školních dovedností.
dezort
PhDr. Jan Dezort, Ph.D – je klinický logoped s více jak patnáctiletou praxí. V rámci své práce se
specializuje především na poruchy plynulosti řeči. Úspěšně absolvoval prestižní roční
program European Clinical Specialization in Fluency Disorders, díky kterému měl možnost
se seznámit s nejnovějšími trendy v oblasti diagnostiky a terapie poruch plynulosti řeči.
Účastnil se několika stáží v Michael Palin Centre v Londýně, které se specializuje na pomoc
lidem s poruchou plynulosti řeči. Jeho cílem je zvýšit informovanost odborné i laické
veřejnosti o poruchách plynulosti řeči, rozšířit nabídku diagnostických postupů a možných
terapeutických postupů v ČR tak, aby bylo možné zvýšit úspěšnost naší práce a pomoci co
největšímu počtu klientů. V současné době provozuje vlastní praxi v Brně a věnuje se
přednáškové činnosti v ČR i v zahraničí.

Kontakt


SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené
Výmolova 169
Praha 5


777 070 900


logodenpraha@gmail.com