HomePřednášející

 Přednášející v roce 2022

foto-kr-wag

Mgr. Šárka Krátká Wagenknechtová – klinická logopedka. Působí jako klinický logoped na klinice Health Plus v Praze 5 a v soukromé logopedické praxi v Praze 10 Petrovicích, současně na manažerských a projektových pozicích ve školství a NPI. Ve své praxi se hlouběji věnuje prevenci a  terapii SPU navazujících na poruchy komunikace, snaží se o efektivní propojení prevence narušené komunikační schopnosti ve školství a komplexního pojetí klinické logopedie.

obrazek1

PaedDr. Alena Merunková – je klinickým logopedem v ambulanci klinické logopedie v Kladně (www.logopediemerunkova.unas.cz). Kromě klinické logopedie působila v minulosti také jako odborný pracovník Výzkumného ústavu odborného školství.  Své dlouholeté zkušenosti z oboru klinická logopedie předává dál studentům i mladším kolegům, podílí se na směřování oboru klinická logopedie, snaží se o vzájemnou komunikaci logopedů v praxi.

kopalova-pavla
Barbora Richtrova

Mgr. et Mgr. Barbora Richtrová – jako klinická logopedka působila v soukromých logopedických ambulancích a na Foniatrické klinice VFN a 1. LF UK Praha. V současné době pracuje v soukromé ambulanci v Davli (www.bararichtr.cz). Absolvovala dvouletý arteterapeutický výcvik pod vedením Beate Albrich, dále certifikovaný psychoterapeutický výcvik v Gestalt modalitě IVGT Praha, certifikovaný výcvik v arteterapeutické metodě Práce v hliněném poli. Preferuje komplexní péči pro osoby s NKS a propojuje obory klinická logopedie, arteterapie, psychoterapie v Gestalt modalitě, aby terapie byla maximálně efektivní. 
Aktivně se věnuje přednáškové a osvětové činnosti, publikuje odborné texty, je hlavním pořadatelem Klinicko-logopedického sympozia Praha (www.logopedickesympozium.cz), vyrábí a prodává pomůcky pro terapii NKS (VYKUK©: www.logopedickesympozium.cz/pomucky-vykuk). Je členem České arteterapeutické asociace, členem Asociace klinických logopedů ČR, kde je předsedkyní Etické komise AKL ČR, je členem redakce odborného časopisu Listy klinické logopedie. Celoživotně se vzdělává v oblasti klinické logopedie, psychoterapie a arteterapie. 

felcmanova_m1-303x300 PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D. – místopředsedkyně České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV) působí na Katedře speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Zabývá se problematikou speciálněpedagogické diagnostiky a poradenství a inkluzivní pedagogiky. V minulosti působila na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v Sekci rovných příležitostí ve vzdělávání. Působí jako lektorka v kurzech dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, podílela se na tvorbě Katalogu podpůrných opatření v rámci projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání.
MarketaTrtilkova
Mgr. Markéta Trtílková –
v letech 2015-2021 působila jako klinický logoped v Rehabilitačním ústavu Kladruby. Od roku 2022 pracuje v soukromé ambulanci Centra duševního zdraví Kutná Hora, které zajišťuje svým pacientům komplexní psychiatrickou, psychologickou a logopedickou péči.
bilkova-zuzana Mgr. Zuzana Bílková, Ph.D. – je absolventkou psychologie a speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě UK. Dlouhodobě se věnuje psychologickému a speciálněpedagogickému poradenství a psychoterapii. Vedle poradenské praxe vyučuje na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity na oddělení speciální pedagogiky a je lektorkou kurzů dalšího vzdělávání pedagogů. Výzkumně se zabývá zejména problematikou poruch chování a možnostmi jejich ovlivňování ve vzdělávacími procesu. 
Je absolventkou komplexního výcviku v systemické psychoterapii, výcviku v krizové intervenci, metodice FIE (Metoda instrumentálního obohacování), metodě HYPO a dílčích výcviků zaměřených na psychoterapii a psychologickou diagnostiku.
dezortova

Mgr. et Mgr. Jarmila Dezortová – vystudovala anglistiku a speciální pedagogiku se zaměřením na logopedii a surdopedii na Masarykově univerzitě v Brně. Působila jako lektorka cizích jazyků a češtiny pro cizince, následně pracovala jako vedoucí české pobočky britského nakladatelství Macmillan Education specializujícího se na vydávání jazykových učebnic.
V současné době se zabývá možnostmi implementace nových technologií a vědeckých poznatků v logopedii a za účelem zefektivnění komunikace mezi logopedy a klienty vyvíjí logopedickou aplikaci Logapka.

zuzana stefankova

Mgr. Zuzana Štefánková, Ph.D. je psycholožka a terapeutka. Dlouhodobě se věnuje psychologickému poradenství. Ve své praxi využívá mj. také programy Feuersteinova instrumentálního obohacování, Bilaterální integrace či práci s herním pískovištěm. Vyučuje na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity a je lektorkou kurzů dalšího vzdělávání pedagogů.  Výzkumně se zabývá problematikou citové vazby a emocí u dětí.


Autoři přednášek v roce 2021 

felcmanova_m1-303x300 PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D. – místopředsedkyně České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV) působí na Katedře speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Zabývá se problematikou speciálněpedagogické diagnostiky a poradenství a inkluzivní pedagogiky. V minulosti působila na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v Sekci rovných příležitostí ve vzdělávání. Působí jako lektorka v kurzech dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, podílela se na tvorbě Katalogu podpůrných opatření v rámci projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání.
bilkova-zuzana Mgr. Zuzana Bílková, Ph.D. – je absolventkou psychologie a speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě UK. Dlouhodobě se věnuje psychologickému a speciálněpedagogickému poradenství a psychoterapii. Vedle poradenské praxe vyučuje na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity na oddělení speciální pedagogiky a je lektorkou kurzů dalšího vzdělávání pedagogů. Výzkumně se zabývá zejména problematikou poruch chování a možnostmi jejich ovlivňování ve vzdělávacími procesu. 
Je absolventkou komplexního výcviku v systemické psychoterapii, výcviku v krizové intervenci, metodice FIE (Metoda instrumentálního obohacování), metodě HYPO a dílčích výcviků zaměřených na psychoterapii a psychologickou diagnostiku.
hamplova

Mgr. Martina Hamplová – ortoptista, speciální pedagog, členka ČSO, majitelka specializované oční ordinace Ortoptika Dr.Očka, ve zdravotnictví se pohybuje od roku 1983, dříve působila na dětské JIP v Thomayerově nemocnici, poté v oční a ortoptické ordinaci na poliklinice Budějovická a v roce 2010 si otevřela svoji soukromou praxi v ordinaci na Praze 1 ve Vodičkově ulici, zde působí s dalšími odbornými specialisty z oboru oftalmologie, speciální pedagogiky a optometrie. Je autorkou několika odborných článků zaměřených na oční cvičení a tupozrakost, autorkou brožurky Tupozrakost a její léčba, autorkou a ilustrátorkou brožurky Hravě proti tupozrakosti a Pracovních listů pro děti s tupozrakostí. Práce s dětmi se zrakovou vadou a jejich rodiči je jejím koníčkem.

2 Mgr. Stanislava Emmerlingová vystudovala učitelství pro 1. stupeň ZŠ a později doplňkové studium speciální pedagogiky pro pedagogy. Má za sebou praxi učitelky elementaristky a učitelky ve speciální třídě pro děti s poruchami učení, dyslektické asistenty v ZŠ i učitelky v bývalé zvláštní škole. Několik let působila externě a jeden rok interně v PPP. V roce 1996 zahájila privátní praxi, které se začala plně věnovat od roku 1997. V Poradně pro úspěšné učení a poruchy chování uplatňuje komplexní přístup, kterým se snaží zjistit a odstranit příčiny různých neurovývojových poruch.
Koncem minulého století přednášela na PF Technické univerzity v Liberci v rámci distančního a dálkového studia obory tvořivá dramatika, specifické poruchy učení a lehké mozkové dysfunkce. Přes dvacet let se věnuje i dalšímu vzdělávání pedagogů.
Je autorkou publikací Když dětem nejde čtení (1. až 3. díl) a Vidím to jinak – Skryté příčiny ADHD,
dalších poruch chování a učení, ve kterých vychází ze zkušeností ze své praxe.
mudr-kleplova MUDr. Věra Kleplová 
– v současné době Pohybové studio MUDr. Kleplová – vedoucí lékař
– udělena akreditace k provádění akreditovaných vzdělávacích programů č.j. MSMT – 39072/2020-1 (platná do 12.10.2026)
– na semináře Pohádkové cvičení a Desatero pro rozvoj dětí v MŠ byla udělena akreditace Ministerstva školství mládeže a tělovýchovyMSMT-32584/2020-2-785 (patnost do 12.10.2023)
– specializační cvičení a jedinečného  skupinového cvičení kojenců do konce roku 2008
– 2006 zakladatelka společnosti Úspěšné dítě o.p.s. s metodickým a osobním vedení programu
– 1993 otevření soukromého zařízení Pohybové studio MUDr. Kleplová
– 1964-90 metodická komise VSMG ČÚV ČSTV se zaměřením na předškolní děti
– 1970-94 vedení Pohybové poradny pro okresy Teplice, Česká Lípa, Děčín
– 1988-94 obvodní pediatr Bílina
– 1986-88 Teplice – Nové lázně – Léčebna Erben – zavádění provozu systémem léčby rodiče s dětmi
– 1976-86 Kamenický Šenov, obvodní pediatr
– 1962-76 nemocnice Duchcov, dětské odd., porodnice, školní služba, obvodní pediatr
– 1962 absolvent Fakulty dětského lékařství UK Praha, atestace I.stupně – pediatrie, atestace II.stupně – FBLR
dagmar-moravcova PhDr. Dagmar Moravcová – speciální pedagog – tyfloped/oftalmoped s dalším postgraduálním vzděláním.  40 let praxe v oboru, z toho 17 let v ZŠ pro slabozraké (zpočátku jako vychovatelka, později na pozici terénního speciálního pedagoga při školní poradně, podporující žáky v integraci. Podílela se na zřízení speciálně pedagogického centra při škole, které 7 let také vedla i na tvorbě související legislativy v poradním sboru MŠMT.  Následně působila dva roky v sociální službě pro dospělé osoby se zrakovým postižením – v Tyfloservisu.  Od roku 2000 dosud působí jako zrakový terapeut ve zdravotnictví odb. 905 na dvou pracovištích. Na částečný úvazek působí v Centru zrakových vad, s.r.o. v Praze – Motole a od roku 2012 také ve své Ordinaci zrakové terapie v Praze 5.                                                                                                                                                 Od roku 2008 dosud je předsedkyní Asociace zrakových terapeutů, z.s. V rámci svých kompetencí, odbornými i praktickými zkušenostmi se podílí na rozvoji oboru Zrakový terapeut, na tvorbě nových výkonů i na postgraduálním vzdělávání odborníků – Zrakových terapeutů. V přednáškové činnosti zaštiťuje celoživotní vzdělávání na akcích Asociace zrakových terapeutů. Působí také jako externí lektor IPVZ, vyžádanými přednáškami v rámci mezioborové spolupráce také pro akce Společnosti dětské oftalmologie – strabologie, pro Českou společnost ortoptistek, Společnost pro ranou péči, pro sekci  SPC pro zrakově znevýhodněné při AP SPC.  Působí jako externí lektor při celoživotním vzdělávání fyzioterapeutů i  přednáškami  pro klinické logopedy.  Jako externista spolupracuje s odborníky z kateder speciální pedagogiky Pedf. fakulty v Praze, v Brně a v Olomouci.  Podílí se na řešení grantů a projektů  v oboru Zraková terapie.                                                                                                                                                                     Účastní se mezinárodních konferencí (např- ICEVI – mezinárodní organizace sdružující odborníky působící v edukaci osob se zrakovým postižením).  Publikuje ve sbornících z konferencí a symposií,         ale i monografiemi, věnujícími  se Zrakové terapii.
Ptackova Monika Mgr. Monika Ptáčková – vystudovala jednooborové magisterské studium logopedie na Univerzitě
Palackého v Olomouci, kde v současnosti pokračuje v návazném doktorském studiu Speciální
pedagogiky. V rámci výzkumné činnosti se věnuje problematice lexie a souvisejícím oblastem,
osobám se specifickými poruchami učení, dále diagnostikou a tvorbou diagnostických nástrojů pro
osoby s narušenou komunikační schopností, včetně hodnocení srozumitelnosti řeči u dětí
s artikulačními a fonologickými poruchami. Působí také v ambulanci klinické logopedie, kde se
věnuje zejména dětem s různými typy NKS. Při své práci a studiu využívá rovněž zkušenosti z osobní
asistence, které se ve volném čase věnuje na univerzitě i v rámci dalších organizací.
Lucie Nohová Mgr. Lucie Nohová – vystudovala jednooborové magisterské studium logopedie na Univerzitě
Palackého v Olomouci, kde v současnosti pokračuje v návazném doktorském studiu Speciální
pedagogiky. V rámci výzkumné činnosti se věnuje zejména problematice poruch porozumění řeči u
osob s neurogenními poruchami komunikace, dále diagnostikou a tvorbou diagnostických nástrojů pro
osoby s narušenou komunikační schopností, včetně hodnocení srozumitelnosti řeči u dětí
s artikulačními a fonologickými poruchami a problematice kochleárních implantátů. Dříve krátce
pracovala ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně a spolupracovala s několika organizacemi (např.
CEREBRUM, Carpe Diem Bohemia aj.). V současné době je na rodičovské dovolené.
vitaskova-new-foto prof. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D. – 
 kopicova PaedDr. Věra Kopicová – vystudovala speciální pedagogiku na Univerzitě Karlově v Praze (obor logopedie, surdopedie). V roce 1990 atestovala v oboru klinické logopedie. Již přes 30 let působí v oboru klinické logopedie.  Od roku 1994 provozuje nestátní zdravotnické zařízení v Praze. Od roku 2017 je její pracoviště akreditované MZČR pro vzdělávání klinických logopedů. Je členem Asociace klinických logopedů ČR a členkou sekce KL Svazu ambulantních specialistů.  Ve své praxi se zaměřuje na komplexní přístup k pacientům. Pod jejích odborným vedením atestovalo více  než 20 klinických logopedů. Vedla několik diplomových prací zaměřených na tvorbu a ověření testů v logopedii. V současné době se podílí na sběru dat pro výzkumná pracoviště.
hoskova Mgr. Kristýna Hošková – vystudovala speciální pedagogiku (obor Logopedie, Surdopedie) v kombinaci s výtvarnou tvorbou se zaměřením na vzdělávání na Pedagogické fakultě Univerzity v  Palackeho v Olomouci. Pracovala jako učitel 1. stupně a jako logoped ve zdravotnictví v lázních na oddělení pro dospělé. Od  roku 2015 působí jako klinický logoped na pracovišti PaedDr. Věry Kopicové v Praze. Na jejím pracovišti je vedoucí odborných stáží. Je členem Asociace klinických logopedů ČR.
Absolvovala certifikované kurzy  Edukace a redukace hlasu a Základní kurz Bazální stimulace.
V rámci své praxe využívá např. stimulační program MAXÍK a Rozvoj jazykových schopnosti dle D.B. Elkonina.

 


Přednášející v roce 2019

gsm_facepor

doc. PhDr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D. VŠ pedagog – odborný asistent – FHS UK v Praze a vědecký pracovník – PedF UK v Praze. Zabývá se výzkumem pre-gramotnostních dovedností a počáteční gramotnosti předškolních a školních dětí a jazykových schopností dětí předškolního věku. Má rozsáhlé výzkumné i odborné zkušenosti v oblasti pedagogické psychologie, zejména v problematice diagnostiky jazykových a gramotnostních dovedností, intervencí v oblasti počáteční gramotnosti a předpokladů pro rozvoj počáteční gramotnosti a metod výuky kognitivních schopností. Ve výzkumu se věnuje také otázkám kulturní a sociální podmíněnosti vývoje kognitivních funkcí, zejména pak fenoménu tzv. zprostředkovaného učení, otázkám raného vývoje gramotnosti; významu fonologických dovedností pro rozvoj počátečního čtení a psaní. V posledních letech se věnuje zejména otázkám využití výsledků vlastního výzkumu v praxi pedagogicko-psychologického poradenství.

dezort Mgr. Jan Dezort je klinický logoped s více jak desetiletou praxí. V rámci své práce se specializuje především na poruchy plynulosti řeči. Úspěšně absolvoval prestižní roční program European Clinical Specialization in Fluency Disorders, díky kterému měl možnost se seznámit s nejnovějšími trendy v oblasti diagnostiky a terapie poruch plynulosti řeči. Účastnil se několika stáží v Michael Palin Centre v Londýně, které se specializuje na pomoc lidem s poruchou plynulosti řeči. Jeho cílem je zvýšit informovanost odborné i laické veřejnosti o poruchách plynulosti řeči, rozšířit nabídku diagnostických postupů a možných terapeutických postupů v ČR tak, aby bylo možné zvýšit úspěšnost naší práce a pomoci co největšímu počtu klientů. V současné době provozuje vlastní praxi v Brně a věnuje se přednáškové činnosti v ČR i v zahraničí.
reprezentativni_foto Mgr. Alžběta Větrovská Zemánková –  vystudovala speciální pedagogiku se zaměřením na logopedii a surdopedii na Karlově universitě v Praze. Tamtéž v rámci doktorského studia psychologie provádí výzkum týkající se vývojové dysfázie. Má profesní zkušenosti s dospělými klienty po poškození mozku, s dětmi s narušeným vývojem jazykových schopností a s dětmi s poruchami autistického spektra. Od roku 2016 spolupracuje s iniciativou Elkonina.cz, kde se věnuje vedení tréninků jazykových schopností dle Elkonina. Od téhož roku spolupracuje s Klubem Afasie, kde působí v rámci skupinových terapií i individuální terénní péče o osoby s afasií. Aktuálně pracuje také v ambulanci klinické logopedie.
dsc_1001

Mgr. Zuzana Bílková, Ph.D. – je absolventkou psychologie a speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě UK. Dlouhodobě se věnuje psychologickému a speciálněpedagogickému poradenství a psychoterapii. Vedle poradenské praxe vyučuje na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity na oddělení speciální pedagogiky a je lektorkou kurzů dalšího vzdělávání pedagogů. Výzkumně se zabývá zejména problematikou poruch chování a možnostmi jejich ovlivňování ve vzdělávacími procesu. 

zuzana stefankova

Mgr. Zuzana Štefánková, Ph.D. – je psycholožka a terapeutka. Dlouhodobě se věnuje psychologickému poradenství. Ve své praxi využívá mj. také programy Feuersteinova instrumentálního obohacování, Bilaterální integrace či práci s herním pískovištěm. Vyučuje na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity a je lektorkou kurzů dalšího vzdělávání pedagogů.  Výzkumně se zabývá problematikou citové vazby a emocí u dětí.

Lenka Felcmanova PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D. – místopředsedkyně České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV) působí na Katedře speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Zabývá se problematikou speciálněpedagogické diagnostiky a poradenství a inkluzivní pedagogiky. V minulosti působila na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v Sekci rovných příležitostí ve vzdělávání. Působí jako lektorka v kurzech dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, podílela se na tvorbě Katalogu podpůrných opatření v rámci projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání.
foto Mgr. Zuzana Korandová – vystudovala bakalářský a navazující magisterský studijní program Speciální pedagogika zakončený státní závěrečnou zkouškou z logopedie a surdopedie na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, kde dále pokračuje v doktorském studijním oboru Speciální pedagogika. Zároveň pracuje jako logopedka v soukromé ambulanci klinické logopedie v Českých Budějovicích a externě spolupracuje s Centrem sociálních služeb Emausy, je zařazena do specializačního vzdělávání v oboru klinická logopedie. Pravidelně se účastní odborných kurzů a konferencí z oblasti logopedie, speciální pedagogiky a příbuzných oborů.
susterova Mgr. Pavla Šusterová – vystudovala obor Čeština v komunikaci neslyšících na Filozofické fakultě UK a obor Speciální pedagogika se specializací logopedie – surdopedie na Pedagogické fakultě UK, kde pokračuje v doktorském studiu. Zároveň pracuje jako logopedka v předatestační přípravě v centru ARPIDA v Českých Budějovicích. Zde se při práci s dětmi s kombinovaným postižením zaměřuje na alternativní a augmentativní komunikaci, zejména na znakový jazyk.

 

Kontakt


SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené
Výmolova 169
Praha 5


777 070 900


logodenpraha@gmail.com